กิจกรรมวิพากย์แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 16.00  ณ ห้องประชุมรัตนนาคาบุรี นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวปนัดดา ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวิพากย์แผนการจัดการเรียนรู้ หรือขั้นแพลน ตามโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ School as Learning Community : SLC เพื่อสร้างและส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพครูพลเมืองรุ่นใหม่ เสริมสร้างการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุนซนแห่งการเรียนรู้ แบบร่วมมือรวมพลัง ซึ่งกิจกรรมวิพากย์แผนการสอนครั้งนี้ ครูผู้สอนทุกคน ได้รับบทบาทเป็น Model teacher เพื่อนำเสนอแผนการสอนของตัวเอง และรับบทบาทเป็น Buddy teacher ครูผู้ร่วมพัฒนาแผนการสอน ร่วมพัฒนาบทเรียนและคอยสนับสนุนช่วยเหลือเตรียมการสอน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นขั้นตอนแรกของ โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2567 และยังเหลืออีก 2 กิจกรรม คือ 1.ขั้น DO ซึ่งเป็นกิจกรรม Open Class ด้วยกระบวนการ Lesson Study และ 2.ขั้น SEE ซึ่งเป็นกิจกรรม Open house เปิดบ้านวิชาการ  ซึ่งจะได้ดำเนินการต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่ https://photos.app.goo.gl/ATYkwoe9fJPa8mr2A