การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา และการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 นายอภิศร  ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ และนางสาวปนัดดา ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  ร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะทำงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา และการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
โดยโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
3. เพื่อนิเทศ กำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปปรับใช้ในสถานศึกษาในสังกัด
และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 102 โรงเรียน จำนวน 102 คน