การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัยในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวสุพรรษา แสงดวงใจ และนางสาวพัชรินทร์ พรมภักดิ์ ครูวิชาเอกปฐมวัย เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัยในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น จัดโดย สพฐ.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2566