ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  และโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนที่มีห้องเรียนคุณภาพ เป็นแบบอย่างที่เป็นเลิศ”