การประเมินการเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้ จัดกิจกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของนายกีรติ ล่ำลือ ครั้งที่ 2  ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย

  1. นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  (ประธานคณะกรรมการ)
  2. นายเลิศณรงค์ นามวงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาชุมช้าง (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
  3. นางสุดาทิทย์ สนั่นเอื้อ  ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ (กรรมการ)

ซึ่งในการประเมินครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับแนวทางการประเมินฯ