เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จัก หน้าที่และสิทธิของตนเอง อีกทั้งยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวที และได้รับการสนับสนุนรางวัล ต่าง ๆ จาก ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ด้วยดี