การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ตามพหุปัญญารายบุคคล

วันที่ 20 มีนาคม 2567  นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วยนายปรีชา ไชยดี  นางจิราภรณ์ ประโพศรี และนางสาวปรารียา พิมพิสัย ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ตามพหุปัญญารายบุคคล ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช