ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โดยมีนายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เป็นประธานและมีคณะผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอน และร่วมกันลงมติ แนวปฏิบัติการดูแล นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ร่วมกัน ที่จะดำเนินการของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้