เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ดำเนินกิจกรรม การประเมินการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกองค์กร (EIT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของภาครัฐ ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ตัวแทนผู้ปกครอง ชั้นละ 2 ท่าน และคณะกรรมการสถานศึกษา รวม 26 ท่าน ในการร่วมประเมิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์