ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทางการศึกษา
“โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีกับ คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ดังนี้

1) นายอภิศร ทิพเสนา ได้รับรางวัล ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหาร ระดับประเทศ ระดับดีเยี่ยม ลำดับที่ 105

2)นางจิราภรณ์ ประโพศรี ได้รับรางวัล ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับประเทศ ระดับดีเยี่ยม ลำดับที่ 142

3)นางสาววรรณิภา จำปานิล ได้รับรางวัล ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับประเทศ ระดับดีเยี่ยม ลำดับที่ 144

4)นายปรีชา ไชยดี ได้รับรางวัล ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับประเทศ ระดับดีเยี่ยม ลำดับที่ 146

5)นางสาวรัฐยากรณ์ ทองโท ได้รับรางวัล ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับประเทศ ระดับดีมากลำดับที่ 236

6)นางอัจฉรา นาคเสน ได้รับรางวัล ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับประเทศ ระดับดีมากลำดับที่ 237

7)นางสาวพัชรินทร์ พรมภักดิ์ ได้รับรางวัล ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับประเทศ ระดับดีมากลำดับที่ 238

รายละเอียดประกาศ ลิงค์ https://vpr.obec.go.th/2021/?p=913

ลิงค์เอกสาร ผลงานของคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ https://www.nonsawan.com/2020/inno2021/